ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС

За икономически подем и подкрепа
на семейния и малкия бизнес в община Хасково

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнение на неизпълнените предизборни
обещания на ГЕРБ и Беливанов от изтеклия мандат

ВОДА

Решаване проблема с питейната вода
и водния цикъл на град Хасково

НОВ СТИЛ

За нов стил на управление
на община Хасково

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

       През последните два мандата Хасково изостава в развитието си в сравнение с повечето градове в България. И в други общини има същите проблеми – намаляване на населението, ясно изразена демографска криза и трудова емиграция, но въпреки това те просперират. Причината е в неубедителното управление на Хасково. Преди четири години ГЕРБ, кмет и общински съветници обещаха:

„…силно, но не силово управление“, но затънаха в политически скандали между кмет и общински съветници;
„…реализация на цялостен воден цикъл“ и два милиона лева от държавата, а вместо това вече две години остава нерешен проблемът с качеството на питейната вода;
„…намаляване на местните данъци и такси“, но това не се случи;
„…Привличане на средства от ЕС“ - резултатът е минимален;
„…активна община, сътрудничество с правителството и прекратяване на конфронтацията с държавата“, а се наложи лично министър-председателят на РБългария да ги помирява, а не да инвестира средства в общината;
„…общ устройствен план“ – няма приет;
„…осигуряване на свободен достъп на хората и бизнеса до общинската администация“ – да, такова имаше, но нямаше решаване на проблемите.
Община Хасково има нужда от ново управление - публично и прозрачно, компетентно и динамично, управление в интерес на жителите на общината. Това може да бъде постигнато чрез:

I. Повишаване на заетостта, създаване на нови работни места и увеличаване на доходите:

Повишаване на заетостта, създаване на работни места и увеличаване на доходите може да се постигне единствено чрез използване на местни и привличане на чужди инвестиции.

  1. Общината трябва да бъде активен, а не пасивен фактор по отношение на външните инвеститори:
            – Да се изработи активно предложение, защо трябва да се инвестира в Хасково;
            – Да се развие северната индустриални зона чрез освобождаване от МДТ над определен размер на инвестицията и разкриване на определен брой работни места, използване летището в Узунджово и свързване на Хасково и Димитровград;
            – Активна работа с Българската агенция за инвестиции, Българската търговско - промишлена палата, търговско - икономическите представители на България в чужбина, посолствата на другите страни в РБългария и активизиране на контактите с побратимените на Хасково градове;             – Ускорени процедури и съкратени срокове за предоставяне на услуги, отнасящи се до инвеститорите.
  2. Фокус към IT сектора като най-динамичен, бърз и мобилен, не изискващ големи потенциални разходи - предпоставка за завръщане на млади хора в Хасково.
  3. Разработване и приемане на стратегия за развитие и подпомагане на местния бизнес:
            – Съдействие за изготване на споразумение за дуално обучение между учебни заведения и местните фирми;
            – Бърза писта за административни и технически услуги;
            – Съдействие на местния бизнес във взаимоотношенията му със структурите на централната изпълнителна власт;
            – Анализ на състоянието на незаетата работа сила и реализацията ѝ чрез нови инвестиции, обществени поръчки, изпълнение на европроекти и др.;
            – Основен фокус на съветниците от Коалиция „БСП за България“ е семейният и малкият бизнес, основа на средната класа.
  4. Равни административни условия за всички фирми при участието им в обществени поръчки в общината, но търсене на икономически ефект, средствата да остават в общината и да стигат до повече участници.
  5. Усвояване на общинския поземлен фонд, като средство за повишаване приходите в общинския бюджет.

II. Политики на общината в интерес на гражданите, развитие на общината и подобряване на публичните услуги

  1. Изготвяне на икономически обоснована и финансово обезпечена инвестиционна програма на общината за мандата:
            – За изпълнение на жизненоважни големи инфраструктурни проекти;
            – За поетапно благоустрояване на кварталите;
            – За ремонт на пътища и подобряване на трафика.
  2. Приемане на нов устройствен план на града.
  3. Оптимизиране и публичен контрол на разходната част на общинския бюджет.
  4. Общината да стане инициатор за внасяне на предложение в Народното събрание за намаление данък сгради с оглед на тенденцията продажните цени да са по-ниски от данъчната оценка.
  5. Провеждане на дискусия в града с гражданите относно използването на предоставените на общината военни обекти.
  6. Подготовка за прилагане на новата методика за такса смет – „замърсителите плащат“, чрез дискусия с гражданите и бизнеса, и търсене на компесаторни форми за намаляване на тежестта върху гражданите.
  7. Кметът и общинските съветницида бъдат активна страна за реализация на водния цикъл в града и захранването с питейна вода от язовир Тракиец.
  8. Подготовка на общината за активно участие за привличане на средства от ЕС в новия програмен период 2021 – 2027 г.
  9. Подкрепа на санирането на блокове по Националната програма за саниране като инвестиция за подобряване на жизнената среда на гражданите и енергийната ефективност на жилищните сради, но повишаване на взискателността от страна на общината при контрола на изпълнението.
  10. Безусловна защита на свободата и сигурността на гражданите, както и на техните права:
            – Поетапно изграждане на видеонаблюдение в целия град;
            – Ясен регламент за режим на провеждане на семейни, групови и др. мероприятия;
            – Нулева толерантност към шумни дейности и мероприятия;
            – Преследване с всички законови средства на рушителите на общинска и публична собственост.
  11. За всяко село да се определя ежегодно размера на средства от общинския бюджет, на основата на определен процент от събраните местни данъци и такси.

III. Общинска политика в сферата на образованието здравеопазването, социалните дейности, спорта, културата и екологията.

  1. Развитие на общинската социална и здравна мрежа.
            – Новият програмен период дава възможност да се търси финансиране в областта на предоставените социални услуги от общините. За целта да се изготви обосновано предложение относно необходимостта от социални услуги, техния вид и обхват, което да бъде заложено в националната карта за услуги.
            – Стимулиране на процеса по изграждане на публично-частни партньорства с лицензирани доставчици на услуги за тези услуги, за които се изисква специфичен материален, кадрови и финасов ресурс, с които общината не разполага.
            – Разширяване на функциите на действащата система за социален патронаж, обслужваща възрастни хора и хора с увреждания, която да предлага не само хранене, но и помощ за тях – здравно обслужване, пазаруване, почистване и други услуги;
            – Контрол на изпълнението на тези дейности съобразно предвидените стандарти.
            – Разширяване обхвата на услугите „личен асистент“ и „социален помощник“ и подсигуряването им като постоянна услуга без прекъсване.
            – Създаване и популяризиране на здравни мероприятия в общината, с цел повишаване здравната култура и превенция.
            – Инвестиране в здравната общинска инфраструктура, за подобряване на материалната база и нивото на здравните услуги.
  2. Култура
            – Създаване на общински неправителственни организации, привличане на средства от различни държавни и европейски източници за тяхната дейност с цел безплатно предоставяне на продукти на деца и ученици на територията на общината.
            – Поддръжка на материалната база и дофинансиране на самодейността, библиотечната дейност, изявите и школите в читалищата на територията на общината.
            – Изработване на програма за възстановяване, опазване и развиване на местни традиции и обичаи в областта на фолклора, местните занаяти, на обредните традиции и ритуали.
  3. Образование
            – Съвместно с ръководствата на професионалните гимназии да се отстояват по-голям брой паралелки, ориентирани към спецификата на икономиката на района и общината. Да се изготвят дългострочни общински програми, разработени съвместно с бизнес организациите, за подготовка на кадри и изграждане на модерна база за професионално обучение. Предоставяне на стипендии и подпомагане на ученици и студенти срещу ангажимент за завръщане и работа в населеното място.
            – Подобряване на материалната база в училищата – общинска собственост.
            – Тясно взаимодействие между училище, родители и институции за пълен обхват и задържане на децата в образователната система, категорична ангажираност от местната власт при установяване и връщане на отпадналите деца обратно в училище.
  4. Екология
            – Поддържане на чистотата на улиците и тротоарите в Хасково по европейски стандарти.
            – Продължаване практиката на публично частно партньорство в парковете с цел увеличаване на зелените площи и оптимизиране на търговската дейност.
            – Специално внимание към парк Кенана за борба с комарите и гъсениците по дърветата.
            – Решаване на проблема с бездомните кучета по хуманен начин
  5. Спорт
            – Оказване на подкрепа на спортните клубове
            – Предоставяне на общинската спортна база за безвъзмездно ползване от организирани групи младежи и учебните заведения
            – Общината в партньорсто със спортните клубове да стане инициатор на програма „Масов спорт“.
            – Предоставяне на цялата общинска база за безвъзмездно ползване от хора с увреждания
            – Съдействие при организирането на спортни състезания на територията на общината

IV. Специално отношение и политики по отношение на младежите, младите майки, хората от третата възраст и тези с увреждания.

  1. Да продължи програмата за финансиране на младежките дейности.
  2. Да се запази и разшири обхвата на програмата за финансово подпомагане на млади семейства.
  3. Да продължи програмата за саниране на всички детски заведения в Хасково.
  4. Да се приемат мерки за подобряване на храната в детските градини и ясли и тази за възрастни хора.
  5. Да се заделят финансови средства за преференциални цени на пенсионери за посещение на театрални постановки, концерти и други мероприятия.
  6. Да продължи изграждането на комплексни зони за свободното време, по една всяка година, по примера на тези в кварталите „Орфей“ и „Бадема“
            - С футболни игрища за младежи
            - Детски кътове за млади майки с деца
            - Скамейки и кътове за отдих на хората от третата възраст.
  7. Освобождаване от местни данъци и такси на родители с три и повече деца - работещи и със задължителен образователен ценз.
  8. Приемане на фонд за стипендии на студенти, които ще продължат да работят на територията на общината, като специалностите се определят в зависимост от специфичните изисквания на общинската икономика.
  9. Предоставяне на сграден фонд за публично и частно партньорство за хосписи на хората от третата възраст.
  10. Адаптиране на жизнената среда в общината съгласно нуждите на хората с увреждания.

V. Кмет с нов стил на управление

            – Пълноценно да бъде въведена системата за контрол на качеството и срока за предоставяне на административни и технически услуги.
            – Въвеждане система за обратна връзка от гражданите чрез персонални оценки на общинските служители за доброто отношение и качество на обслужване.
            – Предоставяне и обосноваване пред хасковската общественост чрез медиите на всички въпроси, заложени в дневния ред на заседанията на Общинския съвет.
            – Изграждане на нова политическа култура на отношение между кмета и общинските съветници.
            – Нулева толерантност към лоши практики, които пренебрегват обществения и толерират корпоративни лични и политически интереси.
            – Включване на граждански съвети при подготовка и вземане на важни за общината решения.

Кандидат за кмет на община Хасково 2019 г.
Коста Стоев